Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Phú Yên kê khai giá sữa dành cho trẻ dưới 06 tuổi từ ngày 01/02/2018

2/26/2018 3:51:06 PM
Cụ thể như sau:

­

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách, chất lượng

Đơn vị

tính

Mức giá kê khai hiện hành

Mức giá kê khai mới

Mức tăng/ giảm

Tỷ lệ tăng/

giảm

1

SPDD NAN OPTIPRO HA3

800g

Lon

386.000

373.900

-12.100

-3%

2

SPDD NAN OPTIPRO 1

800g

Lon

335.000

330.900

-4.100

-1%

3

SPDD NAN OPTIPRO 2

800g

Lon

340.200

336.000

-4.200

-1%

4

SPDD NAN OPTIPRO 3

900g

Lon

343.500

339.200

-4.300

-1%

5

SPDD NAN OPTIPRO 4

900g

Lon

336.200

332.000

-4.200

-1%

6

SPDD NAN OPTIPRO HA3

800g

Lon

386.000

373.900

-12.100

-3%

7

SBPSan G.Plus+tang can

4x110ml

lốc

31.200

29.900

-1.300

-4%

8

SBPSan G.Plus+suy dd

4x110ml

lốc

35.900

33.900

-2.000

-6%

9

TPDD G.Plus+tang can

4x180ml

lốc

40.200

39.900

-300

-1%

10

@Sbot I am Mother 4

800g

Lon

655.000

700.000

45.000

7%

11

SPDD IMP. XO3 GT

800g

Lon

486.700

510.500

23.800

5%

12

SPDD IMP. XO4 GT

800g

Lon

500.000

525.000

25.000

5%

13

SPDD IMP. XO Kid GT

800g

Lon

488.700

513.000

24.300

5%

14

SPDD Dielac Alpha step1

900g

Lon

190.700

185.500

-5.200

-3%

15

SPDD Dielac Alpha step2

900g

Lon

199.000

193.500

-5.500

-3%

16

SPDD Die.AlphaGol.Step1

900g

Lon

265.900

261.000

-4.900

-2%

17

SPDD Die.AlphaGol.Step2

900g

Lon

261.600

254.900

-6.700

-3%

18

SPDD Die.AlphaGol.Step3

900g

Lon

236.200

231.900

-4.300

-2%

19

SPDD Die.AlphaGol.Step4

900g

Lon

230.900

224.900

-6.000

-3%

20

SPDD VNM Dielac Grow1+

900g

Lon

237.500

230.900

-6.600

-3%

21

SPDD Optimum Gold 1

900g

Lon

375.500

365.500

-10.000

-3%

22

SPDD Optimum Gold 4

900g

Lon

326.800

320.900

-5.900

-2%

23

SPDD Dielac Grow Plus1+  

900g

Lon

303.300

285.000

-18.300

-6%

24

SPDD Dielac Grow Plus2+

900g

Lon

301.500

285.000

-16.500

-5%

25

SPDD Optimum Gold 3  

900g

 

Lon

 

360.600

 

350.900

 

-9.700

 

-3%

 

26

SPDD Dielac Alpha Step3

900g

Lon

176.900

172.000

-4.900

-3%

27

SPDD Dielac Alpha Step4

900g

Lon

176.900

173.000

-3.900

-2%

28

SPDD VNM Dielac Grow2+

900g

Lon

232.000

224.900

-7.100

-3%

29

SPDD Optimum Gold 2

900g

Lon

371.600

365.000

-6.600

-2%

30

SPDD Dielac Alpha 3

1.5kg

Lon

280.500

275.000

-5.500

-2%

31

SPDD Dielac Alpha 4

1.5kg

Lon

280.500

275.000

-5.500

-2%

32

TPBS GROW 4

900g

Lon

306.000

299.900

-6.100

-2%

33

TPBS GROW 4

1.7kg

Lon

530.000

519.900

-10.100

-2%

34

TPDD EDIASURE BA vani

400g

Lon

291.000

282.000

-9.000

-3%

35

TPDD PEDIASURE BA vani

850g

Lon

614.300

599.900

-4.400

-2%

36

TPDD PEDIASURE BA vani

1.6kg

Lon

1.028.000

999.900

-28.100

-3%

37

TPBS GROW Gold 3+

900g

Lon

378.000

373.900

-4.100

-1%

38

TPBS GROW Gold 3+ ht1.7kg

1.7kg

Lon

641.000

630.000

-11.000

-2%

39

SPDD cong thuc GROW3

900g

Lon

271.000

266.500

-4.500

-2%

40

T.an cthuc SIMIL.IQ1

900g

Lon

535.500

534.900

-600

0.1%

41

SPDD SIMILAC IQ 2

900g

Lon

526.000

520.900

-5.100

-1%

42

SPDD SIMILAC IQ3

900g

Lon

466.000

452.000

-14.000

-3%

43

SPDD SIMILAC IQ3

1.7kg

Lon

795.500

770.700

-24.800

-3%

44

TPBS SIMILAC IQ 4

900g

Lon

441.500

431.400

-10.100

-2%

45

HQ-TPDD PEDIASURE vani

2x850g

Lon

1.228.600

1.200.900

-27.700

-2%

46

TPDD Pediasure BA soco

850g

Lon

614.300

599.900

-14.400

-2%

47

TPDD GLUC.TRI.CAREvani

400g

Lon

343.700

336.000

-7.700

-2%

48

TPDD GLUC.TRI.CAREvani

850g

Lon

758.600

737.900

-20.700

-3%

49

TPBS GROW 4

900g

Lon

306.000

299.900

-6.100

-2%

50

 SPDD E.mamaA+ vani360 

900g 

Lon 

494.000 

478.900 

-15.100 

-3% 

51

SPDD E.mama A+ cho.360

900g

Lon

494.000

478.900

-15.100

-3%

52

TPBS E.Mil A3vani1-2t

3x180ml

lốc

56.600

54.900

-1.700

-3%

53

TPBS E.GrowA4vani>2t

3x180ml

lốc

55.400

54.900

-500

-1%

54

TPBS E.Grow A4 soco>2t

3x180ml

lốc

55.400

54.900

-500

-1%

 

Phòng QLTM