Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bộ Công Thương ban hành quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

12/6/2019 8:24:12 AM
Ngày 14/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

           Ngày 14/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải gửi bản kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm hoặc trước mỗi lần sản xuất rượu (đối với trường hợp sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm). Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01/01/2020.

          Để đảm bảo việc kê khai được thực hiện đúng theo quy định, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc kê khai theo quy định tại Thông tư này.

          2. Tổng hợp báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn gửi về Sở Công Thương trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

          Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          Nội dung chi tiết Thông tư số 26/2019/TT-BCT đề nghị xem tại đây.

Anh Thịnh