Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên

1/11/2013 5:15:30 PM
Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên

  

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Ngày 20/12/2012 Sở Công Thương đã có thông báo số 01/TB-SCT về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên. Xem nội dung của hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung tại đây:  Nội dung hợp đồng