Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

3/16/2015 7:55:24 AM
Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015.

       Đối tượng thụ hưởng Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng hoặc hỗ trợ hoạt động ứng dụng thương mại điện tử.

        Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý Chương trình. Đơn vị chủ trì Chương trình là cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử địa phương và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Các đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp, nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện.

        Quy chế quy định rõ các nội dung về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử sẽ được hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước. Còn các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển các sản phẩm, giải pháp; tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng; hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử... được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa từ 50% - 100% tùy vào các nội dung chương trình.

        Xem chi tiết Quy chế tại đây.

Phùng Nguyệt