Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

5/11/2012 7:47:17 AM
Ngày 08/5/2012, Sở Công Thương đã có Công văn số 275/SCT-QLCN yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê định kỳ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã cố gắng thực hiện báo cáo thông tin, tình hình sản xuất kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc của đơn vị theo yêu cầu của Sở. Tuy nhiên, thời gian báo cáo thực hiện còn chậm so với quy định, một số đơn vị không thực hiện báo cáo, nội dung báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt là thiếu đề cập những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để xử lý các vấn đề phát sinh.

Do vậy, để tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp; Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định.

Chi tiết Công văn và biểu mẫu báo cáo xem tại đây.

 

                                                                                                                                         Lương Mai Thi

                                                                                                                                 Quản lý công nghiệp