Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Một số văn bản hướng dẫn tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông Thôn mới

4/17/2012 8:00:56 AM
Nhằm triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn mới) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Sở Công Thương Phú Yên cung cấp một số văn bản hướng dẫn về tiêu chí điện và tiêu chí chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể:

- Các văn bản chung về các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Chi tiết tại đây.

- Các văn bản về điện:

 Quy định kỹ thuật điện nông thôn

công văn 5301

QĐ 44-2006/BCN

- Các văn bản về chợ: Chi tiết tại đây.