Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2/24/2012 3:54:42 PM
Bộ Tài chính vừa có Thông tư ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012.

 

Ngày 08/02/2012 Bộ Tài chính ra Thông tư số 15/2012/TT-BTC ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các phụ lục hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai; Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2012, thay thế Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, các mẫu gồm có:

1. Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu(mẫu HQ/2012-XK).

b) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu(mẫu HQ/2012-NK).

2. Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

a) Phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu (mẫu HQ/2012-PLXK).

b) Phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu (mẫu HQ/2012-PLNK).

3. Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung (mẫu HQ/2012-TKSĐBS) dùng chung cho cả xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT) dùng chung cho cả tờ khai hàng hoá xuất khẩu và tờ khai hàng hoá nhập khẩu.

Các mẫu biểu quy định trên được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4; người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan, từ trang website của cơ quan Hải quan.

Việc khai hải quan và cách ghi các mẫu được hướng dẫn tại các phụ lục sau:

1. Phụ lục I: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

2. Phụ lục II: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

3. Phụ lục III: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu.

4. Phụ lục IV: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

5. Phụ lục V: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra dùng cho công chức hải quan.

Doanh nghiệp có thể tải Thông tư và mẫu tờ khai tại đây

 

                                                                                           Lê Kim Chung

                                                                                           Phòng KH-TC