Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020

5/4/2020 8:26:41 AM
Từ ngày 01/5/2020, một số quy định pháp luật liên quan đến ngành công thương sẽ có hiệu lực thi hành

 

1. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính: là những loại giấy tờ, tài liệu ở dạng điện tử được tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp, bổ sung cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định hoặc giấy tờ, tài liệu ở dạng điện tử được luân chuyển giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Một số hành vi không được làm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tổ chức, cá nhân; yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý; can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý thủ tục hành chính; tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền;

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử để đáp ứng các quy định tại Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Xem chi tiết Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại đây

2. Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện như sau:

- Dự án điện mặt trời nổi: 1.783 VNĐ/kWh (tương đương 7,69 UScent/kWh);

- Dự án điện mặt trời mặt đất 1.644 VNĐ/kWh (tương đương 7,09 UScent/kWh);

- Hệ thống điện mặt trời mái nhà: 1.943 VNĐ/kWh (tương đương 8,38 UScent/kWh.

Giá mua điện nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện mặt trời tại địa bàn;

Theo dõi, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền;

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình đăng ký, đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Xem chi tiết Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg tại đây

3. Thông tư số 35/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Ký hiệu: QCVN 02:2019/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn áp dụng đối với trạm nạp LPG vào chai và xe bồn. Không áp dụng đối với Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

Quy chuẩn này quy định về kỹ thuật đối với bồn chứa LPG; hệ thống ống và thiết bị đường ống; lắp đặt; kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định; vận hành; vùng nguy hiểm; an toàn điện; công tác phòng cháy chữa cháy;…

Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp LPG có hiệu lực thi hành ngày 30 tháng 5 năm 2020.

 

Xem chi tiết Thông tư số 34/2019/TT-BCT tại đây.

 

Hữu Tuyên