Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020

4/3/2020 9:19:16 AM
Từ ngày 01/4/2020, một số quy định liên quan đến lĩnh vực năng lượng sẽ có hiệu lực thi hành

  1. Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

 

Việc phát triển các dự án điện sinh khối, việc thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án điện sinh khối vào quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch.

* Giá điện đối với dự án điện sinh khối

- Đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện: Biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.634 đồng/kWh tương đương 7,03 UScents/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, theo tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 21 tháng 02 năm 2020

- Đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt - điện: Biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.968 đồng/kWh tương đương 8,47 UScents/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, theo tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 21 tháng 02 năm 2020.

- Các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước thời điểm ban hành Quyết định này được áp dụng mức giá mua điện nêu trên kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho thời gian còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã ký.

- Các dự án điện sinh khối áp dụng giá mua điện theo quy định này không được áp dụng cơ chế giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định hiện hành khác.

Đồng thời bãi bỏ quy định về ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án điện sinh khối không nối lưới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Xem chi tiết Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg tại đây.

2. Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hệ thống thông tin năng lượng

Hệ thống thông tin năng lượng là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp thông tin năng lượng phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về năng lượng và phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung thông tin năng lượng: Thông tin cân bằng cung cầu năng lượng (Thông tin, số liệu cung cấp năng lượng sơ cấp; Thông tin, số liệu sản xuvà chuyển đổi năng lượng; Thông tin, số liệu tiêu thụ năng lượng cuối cùng và phi năng lượng); Thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng (Nhà máy điện; Nhà máy sản xuất điện, nhiệt tự dùng hoặc đồng phát; Đường dây và trạm điện; Nhà máy lọc dầu và chế biến khí ngưng tụ; Nhà máy chế biến khí tự nhiên; Nhà máy sản xuất và trạm phối trộn nhiên liệu sinh học; Nhà máy sản xuất khí thiên nhiên nén;); Thông tin giá năng lượng bình quân hàng năm (Than; Khí tự nhiên; Sản phẩm dầu mỏ; Điện; Các dạng năng lượng khác).

Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu từ 5.1 đến 5.7 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này (các nhà máy điện tự dùng và đồng phát trên địa bàn, các nhà máy điện sinh khối, các nhà máy điện mặt trời, các nhà máy điện gió, các nhà máy thủy điện nhỏ, các nhà máy điện sử dụng chất thải rắn).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Xem chi tiết Thông tư số 34/2019/TT-BCT tại đây.

 

Hữu Tuyên