Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020

2/28/2020 4:51:19 PM
Từ ngày 01/3/2020, một số thông tư của ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành

           1. Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Theo đó lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tn.

Về đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Xem chi tiết Thông tư số 01/2020/TT-BCT tại đây.

2. Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020  

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 đối với trứng gà, trứng vịt, ngan, loại khác (trứng thương phẩm không có phôi) là: 57.940 tá; muối là 110.000 tấn.

Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 Xem chi tiết Thông tư số 02/2020/TT-BCT tại đây.

3. Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xun Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.

4. Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thđua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Thông tư này hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương, bao gồm: tổ chức phong trào thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; hồ sơ xét khen thưởng; quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Hội đồng Thđua - Khen thưởng; Hội đồng Sáng kiến; lưu trữ hồ sơ khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể; tước và phục hồi danh hiệu thi đua.

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị nêu trên; các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác hoạt động trong ngành Công Thương; cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng: thực hiện theo Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Thay thế Thông tư số 16/2018/TT-BCT ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

             Xem chi tiết Thông tư số 40/2019/TT-BCT tại đây./.

 

Hữu Tuyên