Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Giới thiệu Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ.

2/20/2020 10:02:28 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 

Ảnh minh họa: một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ngành công thương 

 

Nội dung tin:

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương gồm:

1. Lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Trong đó sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

2. Lĩnh vực điện lực:

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương liên quan đến các điều kiện cấp giấy phép tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình điện gồm: Nhà máy điện: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn); Công trình đường dây và trạm biến áp.

3. Lĩnh vực hóa chất

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Đồng thời, bổ sung quy định mới về các sản phẩm không thuộc đối tượng hóa chất được điều chỉnh của Nghị định này như: Dược phẩm; chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; thực phẩm; mỹ phẩm; phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón hóa học; sản phẩm bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm; Xăng, dầu;….

4. Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Bổ sung quy định: các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Các cơ sở đã được cấp các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, … còn hiệu lực phải thực hiện việc gửi bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đồng thời, sửa đổi một số quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương quản lý; về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

5. Lĩnh vực khoáng sản

Bổ sung thêm về điều kiện kinh doanh khoáng sản của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế về các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

6. Lĩnh vực kinh doanh khí

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí; thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG. Đồng thời, b sung thêm điều kiện chuyển tiếp: đối với thương nhân phân phối khí, thương nhân là tổng đại lý, đại lý đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/3/2016 về kinh doanh khí phải thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 22 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

7. Lĩnh vực kinh doanh rượu

Bổ sung quy định mới về phân loại việc kinh doanh rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên và có độ cồn dưới 5,5 độ. Đồng thời bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu như điều kiện phân phối, điều kiện bán buôn, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ; thành phần hồ sơ cấp giấy phép phân phối rượu, bán buôn, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

8. Lĩnh vực kinh doanh thuốc lá

Bổ sung thêm nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá như: trong quá trình mua bán, chế biến nguyên liệu thuốc lá, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy; trong quá trình đầu tư trồng cây thuốc lá, tổ chức tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, bãi bỏ một số điều kiện về: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; cấp Giấy phép mua bán, chế biến nguyên liệu thuốc lá; cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá; cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá; cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2020.

Riêng các quy định về kinh doanh rượu trong Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Nghị định số 17/2020/NĐ-CP tại đây./.

Hữu Tuyên