Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2020

12/31/2019 2:37:52 PM
Từ ngày 01/01/2020, nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành

 

1. Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Trong đó bổ sung thêm về phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi trực tiếp;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư số 28/2019/TT-BCT tại đây.

2. Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT

Sửa đổi một số nội dung như sau:

“Biểu giá chi phí tránh được (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm bao gồm bảy thành phần như sau: Giờ cao điểm mùa khô; Giờ bình thường mùa khô; Giờ thấp điểm mùa khô; Giờ cao điểm mùa mưa; Giờ bình thường mùa mưa; Giờ thấp điểm mùa mưa; Điện năng dư.”

Ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục quy định chi tiết Biểu giá chi phí tránh được, phương pháp tính toán Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng Biểu giá chi phí tránh được.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư số 29/2019/TT-BCT tại đây.

3. Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, bao gồm: Tiêu chí xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Chương trình) và Tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

* Có 08 tiêu chí thẩm định đề án thuộc Chương trình bao gồm: Sự cần thiết; Mục tiêu; Nội dung; Phương án triển khai; Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện; Dự toán kinh phí; Năng lực của đơn vị chủ trì; Kết quả dự kiến, rủi ro dự kiến và biện pháp khắc phục.

* Có 03 tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm: Tiêu chí về Chất lượng; Tiêu chí về Đổi mới sáng tạo; Tiêu chí về Năng lực tiên phong.

Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối chủ trì quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư số 33/2019/TT-BCT tại đây.

4. Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản  cht lượng sản phm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Bộ Công Thương là cơ quan được Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công, phân cp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cục Hóa chất.

Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

Về trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và quản lý hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa.

2. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

Thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Thông tư số 36/2019/TT-BCT tại đây.

5. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Đối tượng áp dụng: công chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

* Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng Kế toán viên (mã số 06.031)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

b) Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp theo quy định

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư số 77/2019/TT-BTC tại đây

6. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Theo đó, về hình thức khen thưởng: không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức, mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng.   

Việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phải triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Việc tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, tác dụng; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

Xem chi tiết Thông tư số 12/2019/TT-BNV tại đây

7. Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thông tư này quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án đối với nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo thống kê công tác bồi thường nhà nước.

Các hình thức hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc: thực hiện bằng văn bản; thực hiện trực tiếp hoặc trên Cổng Thông tin điện tử, hòm thư điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư số 08/2019/TT-BTP tại đây.

 

Hữu Tuyên