Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

12/30/2019 2:46:06 PM
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

           Thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ngành, ban, địa phương thực hiện trong các năm 2019-2020;

Sở Công Thương Phú Yên thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 26 TTHC và mức độ 4 là 9 TTHC (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua cổng dịch vụ công trức tuyến tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục nêu trên kể từ ngày 12/12/2019.

           Sở Công Thương Phú Yên trân trọng Thông báo đến các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ thực hiện

 

Trần Văn Lợi