Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2019

9/11/2019 9:30:35 AM
Một số văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 9 năm 2019

          1. Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt: 

             - Thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Giao tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

- Giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích.

- Cho mượn, sử dụng tài sản công không đúng quy định.    

- Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng, dầu,...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Xem chi tiết Nghị định số 63/2019/NĐ-CP tại đây   

2. Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Thông tư này quy định tiêu chí, nội dung cụ thể và kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình, đơn vị tham gia đề án thuộc Chương trình, cơ quan quản lý thực hiện Chương trình, cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ, tổ chức và cá nhân liên quan đến Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

* Về các nội dung hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương:

Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại Việt Nam; …

- Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương;… 

- Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa;…   

          * Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành cơ chế phối hợp, triển khai các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trên địa bàn.

2. Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, các cơ quan có liên quan giám sát thực hiện các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại thực hiện trên địa bàn địa phương. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.   

Xem chi tiết Thông tư số 11/2019/TT-BCT tại đây

 3. Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư này áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

- Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

- Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, lập danh sách công chức chuyên ngành văn thư thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương hoặc quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo phân cấp, ủy quyền.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019

 Xem chi tiết Thông tư số 10/2019/TT-BNV tại đây./.

                                                                                                                          Hữu Tuyên