Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2019

8/2/2019 10:33:46 AM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8 năm 2019

 

1. Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

* Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật, bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa;…

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các hoạt động: cung cấp thông tin pháp luật trong nước, ngoài nước; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp;…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Xem chi tiết Nghị định số 55/2019/NĐ-CP tại đây.

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định này quy định chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng về: trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; tặng quà và nhận quà tặng; vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp phập khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; về xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

* Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức bao gồm:

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch;

b) Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích;

c) Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

d) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử;

đ) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;

e) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;

g) Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập;

h) Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

* Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Thay thế hàng loạt Nghị định liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng./.

Xem chi tiết Nghị định số 59/2019/NĐ-CP tại đây

3. Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thông tư này quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện đối với đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập thủy điện.

* Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1. Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện theo thời hạn quy định.

* Cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát hồ sơ, hiện trạng đập, hồ chứa để lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện.

* Trách nhiệm Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

* Trách nhiệm của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện

- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập thuộc phạm vi trách nhiệm.

- Trường hợp chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện giao hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác khai thác đập, hồ chứa thủy điện do mình sở hữu thì việc thuê hoặc giao phải thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2019.

Thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

              Xem chi tiết Thông tư số 09/2019/TT-BCT tại đây.

Hữu Tuyên