Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2019

7/5/2019 3:29:20 PM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2019

 

1. Liên quan đến mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng

Đối tượng được hưởng lương, phụ cấp gồm:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến địa phương theo Luật Cán bộ, công chức.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem chi tiết Nghị định số 38/2019/NĐ-CPThông tư số 04/2019/TT-BNV tại đây.

2. Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong đó quy định về Điều kiện vay vốn đối với:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị

* Các hình thức hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Cho vay: bằng 02 hình thức:

+ Cho vay trực tiếp bằng nguồn tiền của quỹ

+ Cho vay gián tiếp bằng hình thức: Quỹ lựa chọn ngân hàng thương mại để ký thỏa thuận cho vay gián tiếp.

- Tài trợ vốn

Quỹ tài trợ một phần chi phí đối với các hạng mục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

- Hỗ trợ tăng cường năng lực

+ Căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ tổ chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

+ Căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ lập dự án, đề án hỗ trợ nghiên cứu phát triển; dự án, đề án đầu tư, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt theo thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Xem chi tiết Nghị định số 39/2019/NĐ-CP tại đây

3. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

* Những nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Ban hành quy chế, nội quy mới về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức.

- Thông báo tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời được đăng tải trên trang điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

          - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên nhưng không quá 36 tháng.

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

- Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Lái xe; Bảo vệ; Vệ sinh;…) được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, đối với các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 03/2019/TT-BNV tại đây.

Hữu Tuyên