Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4/2019

3/29/2019 4:39:09 PM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2019

            1. Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mục đích chi của Kinh phí Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; về mức hỗ trợ áp dụng cho các hoạt động xúc tiến thương mại; Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước; Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

Trong đó có nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho người của đơn vị chủ trì đi theo đoàn thực hiện công tác tổ chức đối với hoạt động tổ chức, tổ chức tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài và tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài

Ban hành kèm theo Quy chế này là 05 mẫu văn bản, báo cáo để triển khai thực hiện.

Bãi bỏ nội dung: “Kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia do ngân sách cấp chưa sử dụng hết trong năm kế hoạch được bổ sung để sử dụng trong năm tiếp theo”.

Thay đổi cụm từ “Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia” thành “Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

* Điều khoản chuyển tiếp

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg .

Nội dung xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ./.

Xem chi tiết Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg tại đây.

2. Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Trong đó sửa đổi, bổ sung về Giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà như sau:

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD);

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định nêu trên được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 05/2019/TT-BCT tại đây.

Nguyễn Hữu Tuyên