Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Về việc triển khai Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh.

3/19/2019 2:13:27 PM
Sở Công Thương có Thông báo số 07/TB-SCT ngày 15/3/2019 về việc tiếp nhận và gởi văn bản đi theo loại hình văn bản được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh như sau:

               1. Về tiếp nhận văn bản đến: Văn thư cơ quan thực hiện việc tiếp nhận văn bản đến từ các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh theo các loại hình văn bản (văn bản điện tử, văn bản giấy) được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-UBND và chuyển giao đến Lãnh đạo xử lý theo quy định.

          2. Về gửi văn bản đi giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh: Căn cứ vào Điều 1 Quyết định 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thẩm quyền ban hành văn bản, Sở Công Thương tạm thời quy định như sau:

          a) Văn bản chỉ gửi bản điện tử:

          - Thông báo, hướng dẫn, chương trình, báo cáo, công văn, văn bản sao y, sao lục: Gửi để biết hoặc để báo cáo.

          - Giấy mời, tài liệu phục vụ cuộc họp, các dự thảo văn bản kèm theo.

          b) Văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử:

          - Quyết định hành chính cá biệt, phương án, đề án, dự án, tờ trình.

          - Các loại văn bản liên quan về tài chính, tổ chức, biên chế, tuyển dụng, nâng lương, cấp phép đầu tư, giao đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, các loại giấy phép, chứng nhận đầu tư, hồ sơ một cửa, các văn bản đấu thầu, đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn bản gửi đến các cơ quan chủ trì giải quyết công việc và một số văn bản khác do Lãnh đạo Sở quyết định.

c) Văn bản chỉ gửi bản giấy:

          - Văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước.

          - Văn bản có ghi: “Trả lại sau khi họp”, “tài liệu thu hồi”.

          - Biên bản, biên bản ghi nhớ, bảm cam kết, bản thỏa thuận, giấy chứng nhận, giấy ủy quyền, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công.

          3. Tổ chức thực hiện:

- Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc: Tham mưu Lãnh đạo Sở về loại hình văn bản gửi đến cơ quan nhận để Văn thư thực hiện.

          - Văn thư cơ quan: Thực hiện việc ký số các văn bản điện tử trước khi phát hành và gửi văn bản đi theo ý kiến của Phòng chuyên môn, đơn vị đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt.

          Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Văn thư cơ quan nghiêm túc thực hiện./.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh