Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 02/2019

1/31/2019 4:14:54 PM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 02 năm 2019

             1. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô

Các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 và trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc quy định nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác..

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung: Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc cấp tỉnh có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô: Tối đa 01 xe/01 đơn vị.

Đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Ban, ngành và tổ chức tương đương không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung; trường hợp có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; và các văn bản chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Xem chi tiết Nghị định số 04/2019/NĐ-CP tại đây.

2. Thông tư số 52/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm trong giai đoạn đến hết năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 áp dụng đối với các cơ sở chế biến cá da trơn và tôm có quy mô từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên.

Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp sản phẩm cá da trơn là 1.050kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.050 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương giai đoạn đến hết năm 2025; và giảm xuống đối với sản phẩm cá da trơn là 900 kWh/tấn cá tương đương và sản phẩm tôm là 1.625 kWh/tấn tôm tương đương giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

* Trách nhiệm của Sở Công Thương:

- Phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

- Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo tuân thủ định mức năng lượng theo lộ trình của các cơ sở chế biến thủy sản tại địa phương; tổng hợp việc tuân thủ định mức năng lượng hàng năm của các cơ sở chế biến thủy sản và báo cáo theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 52/2018/TT-BCT tại đây.

3. Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 

Trong đó quy định về đối tượng huấn luyện, nội dung huấn luyện, hình thức và thời gian huấn luyện đối với hoạt động kinh doanh khí 

* Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh khí

- Tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí của cơ sở đảm bảo các quy định về chương trình và nội dung huấn luyện được quy định tại Thông tư này.

- Đảm bảo người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 53/2018/TT-BCT tại đây.

4. Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

* Nghiệm thu hoàn thành công trình điện gió

Sở Công Thương và đơn vị được ủy quyền chủ trì tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình điện gió được phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền của Sở Công Thương theo quy định hiện hành.

* Trách nhiệm của UBND tỉnh:

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra và báo cáo hoạt động phát triển các dự án điện gió tại địa phương theo quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt, phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

- Phối hợp với Bộ Công Thương xác định khu vực phát triển điện gió tại địa phương đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Quy định về chuyển tiếp: Các dự án điện gió đã vận hành phát điện trước ngày 01/11/2018 được ký lại Hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện để được áp dụng giá mua bán điện quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg kể từ ngày 01/11/2018 đến hết thời hạn còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã ký.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 của Bộ Công Thương về quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 06/2013/TT-BCT ngày 08/3/2013 của Bộ Công Thương về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Thông tư số 02/2019/TT-BCT tại đây.

Nguyễn Hữu Tuyên