Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

1/23/2019 2:09:10 PM
Ngày 18/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 93/QĐ-UBND, 94/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

 

Theo đó:

- Danh mục 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Chi tiết Quyết định 93/QĐ-UBND xem tại đây

 

 

- Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Chi tiết Quyết định 94/QĐ-UBND xem tại đây