Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 01 năm 2019

1/4/2019 8:02:27 AM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong đầu năm 2019

 

1. Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

* Trách nhiệm của Sở Công Thương: tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, xem xét cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đề xuất UBND cấp tỉnh phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, xem xét cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo tình hình thực tế tại địa phương đối với:

- Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm; các cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở được Bộ Công Thương cấp giấy;

- Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Bãi bỏ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Thông tư số 43/2018/TT-BCT tại đây

2. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, các thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau:

- Được phép phân cấp hoặc ủy quyền cho Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xem xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

- Bộ phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn quy định tại  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và thẩm quyền để thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Tổng hợp kết quả chấm điểm các tiêu chí theo quy định được sử dụng trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 01/2018/TT-VPCP tại đây.

3. Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

 

Ký hiệu quy chuẩn: QCVN 02:2017/BCT

Theo đó, chai LPG mini gồm hai loại sau:

1. Chai LPG mini nạp một lần: là chai chỉ được nạp LPG lần đầu, sau khi sử dụng không được nạp lại để tái sử dụng.

2. Chai LPG mini nạp lại: là chai được phép nạp lại LPG để tái sử dụng.

* Quy định bắt buộc ghi nhãn với chai LPG mini nạp một lần: "CHỈ NẠP MỘT LẦN, CẤM NẠP LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC"

* Quy định về hạn sử dụng

1. Chai LPG mini nạp một lần: chỉ nạp một lần duy nhất.

2. Chai LPG mini được nạp lại (Thân chai: 10 năm; Van chai: 2 năm).

* Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn này trên địa bàn quản lý.

Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 29/2017/TT-BCT tại đây.

4. Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Các đơn vị tham gia thị trường điện bao gồm: bên mua buôn điện, phát điện, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị truyền tải điện, tập đoàn điện lực Việt Nam

Các đơn vi phát điện tham gia thị trường điện và đơn vị mua điện áp dụng hợp đồng theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư này

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 45/2018/TT-BCT tại đây.

5. Thông tư số 46/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Dịch vụ phụ trợ gồm các dịch vụ: Dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh; Dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện: Dịch vụ phụ trợ dự phòng quay; Dịch vụ phụ trợ điều tần; Dịch vụ phụ trợ điều chỉnh điện áp; Dịch vụ phụ trợ khởi động đen.

Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ là đơn vị phát điện sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện được huy động cung cấp dịch vụ phụ trợ theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư số 46/2018/TT-BCT tại đây.

Nguyễn Hữu Tuyên