Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2018

12/4/2018 8:30:26 AM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 12 năm 2018.

 

1. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Đối tượng áp dụng tại địa phương: Cơ quan và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

* Các trường hợp không tổ chức cuộc họp:

1. Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp.

2. Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết.

3. Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp.

4. Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

5. Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

* Giấy mời họp phải được gửi đến cơ quan hoặc người được mời tham dự trước ngày họp ít nhất là 03 ngày làm việc, trừ trường hợp họp đột xuất.

* Thời gian tiến hành cuộc họp được quy định như sau:

1. Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá một phần hai ngày làm việc.

2. Họp chuyên môn từ một buổi làm việc đến 01 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn.

3. Họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 01 ngày.

4. Họp chuyên đề không quá 01 ngày.

5. Họp tập huấn, triển khai từ 01 đến 02 ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2018.

Thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Xem chi tiết Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg tại đây.

3. Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

 

Theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT thì Giấy phép hoạt động điện lực được cấp trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực (05 năm); Truyền tải điện (20 năm); Phân phối điện (10 năm); Bán buôn điện (10 năm); Bán lẻ điện (10 năm); Phát điện (10 năm hoặc 20 năm tùy theo Nhà máy)

* Một số trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực: Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

* UBND cấp tỉnh cấp, thu hồi hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

- Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

- Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

- Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

* Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho nhiều hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, trong đó có ít nhất một hoạt động thuộc thẩm quyền của Cục Điều tiết điện lực thì giấy phép hoạt động điện lực cho các hoạt động này do Cục Điều tiết điện lực cấp.

* Trách nhiệm của Sở Công Thương: là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp tỉnh khi được ủy quyền.

 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2018.

 Thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7 /2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Xem chi tiết Thông tư số 36/2018/TT-BCT tại đây.

3. Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

* Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh thành có hoạt động dầu khí (gồm: Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, thu dọn công trình dầu khí; Xây dựng, lắp đặt, vận hành công trình khai thác dầu khí, lọc dầu, hóa dầu, xử lý và chế biến dầu khí, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm dầu khí; Dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các công việc nêu trên):

- Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu về quản lý an toàn của các tổ chức, cá nhân có hoạt động dầu khí có các công trình theo quy mô quy định: Kho xăng dầu (< 5000 m3); Trạm cấp LPG (Trạm cấp LPG có hệ thống giàn chai chứa cho khu chung cư, khu đô thị hoặc Trạm cấp LPG có bồn chứa); Trạm nạp LPG vào chai (Có bồn chứa < 50 m3); Kho tồn chứa LPG(< 114 m3);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, thành phố để thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực hiện nội dung các tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư số 40/2018/TT-BCT tại đây.

Hữu Tuyên