Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2018

10/31/2018 9:46:24 AM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11 năm 2018.

 

Theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì Giá mua điện tại điểm giao nhận điện tại các dự án điện gió trong đất liền là 1.928 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

1. Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Theo đó, Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định: Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh và Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ.

Trong đó, Nghị định tăng mức tiền xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đồng thời, bổ sung thêm quy định: Người có thẩm quyền xử phạt khi xử phạt đối với các hành vi vi phạm thì có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để xem xét áp dụng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Nghị định số 141/2018/NĐ-CP tại đây.

2. Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam

Về giá điện đối với dự án điện gió nối lưới: bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với giá mua điện tại điểm giao nhận điện như sau:

a) Đối với các dự án điện gió trong đất liền: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.928 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD;

b) Đối với các dự án điện gió trên biển: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.223 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg tại đây.

3. Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Theo đó, bãi bỏ Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

Thủ tục nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư số 27/2018/TT-BCT tại đây.

4. Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện gồm: Đơn vị mua buôn duy nhất; Đơn vị phát điện; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Đơn vị truyền tải điện; Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư số 28/2018/TT-BCT tại đây.

5. Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Trong đó bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện: kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

Bổ sung thêm trách nhiệm của Sở Công Thương: tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư liên quan như: Thông tư số 27/2013/TT-BCT, Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa; Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực như: về hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng; biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; ...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư số 31/2018/TT-BCT tại đây.

Hữu Tuyên