Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo thi tuyển công chức năm 2017-2018

9/19/2018 3:21:59 PM
Công tác tổ chức thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.

        Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên và Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 14/9/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu lệ phí thi và tổ chức ôn tập. Theo đó, Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 thuộc Sở Công Thương là 183 thí sinh/18 chỉ tiêu tuyển dụng; Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 thuộc Sở Công Thương (vị trí quản lý thị trường) là 01 thí sinh.

         Sở Công Thương thông báo để các thí sinh đăng ký dự thi vào Sở Công Thương được biết.

        Thông tin chi tiết về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 vào Sở Công Thương; thời gian, địa điểm tổ chức thu lệ phí thi và bán tài liệu ôn tập; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập theo Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 14/9/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.

         Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 14/9/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên xem tại đây.

 

Mỹ Hạnh