Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

9/4/2018 9:45:48 AM
Ngày 23/8/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 1687/QĐ-UBND; số 1688/QĐ-UBND và số 1689/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

- Danh mục 04 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ và 07 TTHC ban hành mới trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Danh mục 36 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa và 24 TTHC ban hành mới trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Danh mục 04 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa và 03 TTHC ban hành mới trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

(Đính kèm danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện) xem tại đây: Quyết định số 1687/QĐ-UBND; Quyết định số 1688/QĐ-UBND và Quyết định số 1689/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên.

 

Văn Lợi