Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

8/15/2018 4:35:35 PM
Ngày 31/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

            - Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành gồm: Sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục và ban hành mới 01 thủ tục trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Danh mục 05 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

(Đính kèm danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương).


                                                                                           Trần Văn Lợi