Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018

7/4/2018 7:33:21 AM
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018

            1. Lĩnh vực bồi thường nhà nước: Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Đối tượng được bồi thường: các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

Thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc là bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường).

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau:

            - Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng.

           - Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

              - Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.

Trường hợp có một người thi hành công vụ gây thiệt hại thì mức hoàn trả được xác định như sau:

- Người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

- Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả từ 03 đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Thay thế Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Xem chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướcNghị định số 68/2018/NĐ-CP tại đây.

2. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Theo đó, yêu cầu về công tác quản lý, bảo quản đối với vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) như sau:

- Phải được quản lý, bảo quản theo đúng chế độ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn, không để mất, hư hỏng.

- Kho, nơi cất giữ vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ phải được bố trí, thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm môi trường theo quy định; có nội quy, phương án bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy, kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phương tiện bảo đảm an toàn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Công Thương có trách nhiệm ban hành danh mục VLNCN, danh mục tiền chất thuốc nổ; quy định việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về VLNCN, tiền chất thuốc nổ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

UBND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại địa phương.

Về đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN: Người quản lý; Người lao động trực tiếp sản xuất VLNCN; Người được giao quản lý kho VLNCN; Chỉ huy nổ mìn; Thợ mìn; Người phục vụ; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển VLNCN.

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, sử dụng VLNCN, giấy phép dịch vụ nổ mìn tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép.

* Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: ban hành Quy chế quản lý VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn phù hợp với tình hình của địa phương theo quy định pháp luật; tiếp nhận thông báo sử dụng VLNCN của các tổ chức quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh thực hiện đầu mối quản lý hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ tại địa phương.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, thay thế Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013.

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Xem chi tiết Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợNghị định số 71/2018/NĐ-CP tại đây.

3. Luật Thủy lợi năm 2017

Trong đó, liên quan đến ngành công thương về vận hành hồ chứa thủy điện, vận hành liên hồ chứa phục vụ thủy lợi:

- Đối với hồ chứa thủy điện vận hành theo chế độ điều tiết ngày phải có giải pháp bảo đảm công trình thủy lợi ở hạ du hoạt động bình thường.

- Tổ chức, cá nhân trước khi vận hành xả lũ có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan theo quy trình vận hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, thay thế Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001.

Xem chi tiết Luật Thủy lợi tại đây.

4. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong công tác thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất đối với các nhóm sản phẩm như sau: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; Sản phẩm cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng; sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; thiết bị điện, điện tử dùng trong công nghiệp; Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; An toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các loại thực phẩm này; Thương mại điện tử.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Xem chi tiết Nghị định số 74/2018/NĐ-CP tại đây.

5. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp.

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ một số trường hợp khác. 

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Sở Công Thương có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại tại địa phương như sau:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại;

- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018, thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Xem chi tiết Nghị định số 81/2018/NĐ-CP tại đây.

6. Thông tư số 09/2018/TT-BCT ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngạch công chức Quản lý thị trường gồm các ngạch: Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

* Đối với công chức Quản lý thị trường hiện đang giữ ngạch Nhân viên kiểm soát thị trường tính đến ngày Thông tư này có hiệu lực có tuổi đời dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch công chức Quản lý thị trường cao hơn. Nếu trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công tác hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/7/2018.

Xem chi tiết Thông tư số 09/2018/TT-BCT tại đây.

 

Hữu Tuyên