Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018

5/29/2018 10:12:31 AM
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018

             1. Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Nghị định này quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Quy định về phương thức gửi báo cáo: các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 2 hình thức: Bằng giấy (văn bản) và qua hệ thống Phần mềm chế độ báo cáo điện tử. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.

Liên quan đến ngành Công Thương gồm có các báo cáo về số lượng chợ; số lượng siêu thị, trung tâm thương mại; số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử; năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Xem chi tiết Nghị định số 60/2018/NĐ-CP tại đây.

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong đó quy định một số hành vi không được làm của Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn; Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;

- Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;

- Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

* Về Tổ chức Bộ phận Một cửa tại cấp tỉnh

Trường hợp cấp tỉnh chưa đủ Điều kiện tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc văn phòng cơ quan chuyên môn đó.

* Người làm việc tại Bộ phận Một cửa tại cấp tỉnh:

Trường hợp thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, bộ phận này do 01 lãnh đạo văn phòng của cơ quan đó đứng đầu. Các phòng chuyên môn cử công chức đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Quyết định số 09/2015/QĐ-CP ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại đây.

3. Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

Việc xác định thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, thuốc lá đảm bảo chất lượng do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phối hợp với cơ quan chuyên môn về đánh giá chất lượng thực hiện.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các lực lượng chức năng giám sát, quản lý, thống kê số liệu, lưu giữ, bảo quản các lô hàng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu từ khi bắt giữ đến khi hoàn tất thủ tục đấu giá; việc tổ chức thực hiện việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Tổ chức kiểm tra, theo dõi việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 15/6/2020.

Trong thời hạn Quyết định này có hiệu lực, tạm dừng thực hiện Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Xem chi tiết Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg tại đây.

4. Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Đối tượng áp dụng: tại địa phương là UBND cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Trong đó có yêu cầu cụ thể đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4.

Tên của dịch vụ công trực tuyến phải đặt đúng theo tên của thủ tục hành chính tương ứng được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

Đồng thời phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này cho các cơ quan nhà nước tại địa phương; triển khai các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

             Xem chi tiết Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT tại đây.

 

Hữu Tuyên