Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

5/9/2018 8:53:47 AM
Ngày 19/4/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 766/QĐ-UBND; số 767/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 Theo đó:

- Danh mục 12 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ và 12 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Danh mục 07 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ và 07 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương xem tại đây.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện xem tại đây.

 

Trần Văn Lợi