Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

4/13/2018 2:56:40 PM
UBND tỉnh ban hành Quy định về phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

           Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND quy định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải trên các sông, suối, rạch, hồ, đầm… thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ với hệ số lưu lượng các nguồn nước mặt tiếp nhận (Kq) và mục đích sử dụng cụ thể cho từng phân đoạn.

          Quyết định cũng quy định trách nhiệm xác định và tính toán lưu lượng các nguồn xả thải đối với các tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc quan trắc, thống kê để tính toán, xác định lưu lượng nước thải để áp dụng hệ số lưu lượng nguồn thải theo quy định hiện hành và cung cấp các thông tin về lưu lượng, đặc tính nước thải cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm vận hành các hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và được cấp phép trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận.

Đối với các cơ sở có xả nước thải vào nguồn tiếp nhận quy định áp dụng cột A (Các nguồn tiếp nhận nước thải với mục đích sử dụng nước là “Nguồn cấp nước sinh hoạt”; các nguồn tiếp nhận hiện nay với mục đích sử dụng nước không thuộc “Nguồn cấp nước sinh hoạt” nhưng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm “Nguồn cấp nước sinh hoạt”) phải có biện pháp nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A trước ngày 31/12/2019.

          Chi tiết nội dung Quy định xem tại đây.


Quang Huy