Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10/2017

10/6/2017 8:24:38 AM
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2017.

1. Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Ban hành kèm theo Nghị định này là Danh mục 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, trong đó có một số hàng hóa, dịch vụ liên quan đến ngành Công Thương: Vật liệu nổ công nghiệp, Thuốc lá điếu, Hệ thống điện quốc gia; Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Nghị định số 94/2017/NĐ-CP tại đây.

2. Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Bổ sung quy định về tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức; bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành; thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính. Theo đó, một số chức danh có thẩm quyền xử phạt có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính có giá trị gấp 02 lần giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu của cá nhân vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm: người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Nghị định số 97/2017/NĐ-CP tại đây.

3. Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Danh mục sản phẩm, hàng hóa liên quan đến ngành Công Thương: Thuốc nổ; Phụ kiện nổ các loại; Các thiết bị phòng nổ dùng trong khai thác hầm lò.

Theo đó các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước liên quan sẽ không bắt buộc phải tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục cho đến khi có quy định mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg tại đây.

4. Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Sở Công Thương tổ chức lập, thẩm định đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Việc thẩm định đề cương, dự toán kinh phí được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến các Sở, ngành, cơ quan liên quan.

Ngoài ra Sở Công Thương còn một số trách nhiệm như sau:

- Là đầu mối giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; tham gia thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp; chủ trì, phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định, phân cấp của UBND cấp tỉnh.

- Xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành quy chế, quy định phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện về quản lý, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Thông tư số 15/2017/TT-BCT tại đây.

5. Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện mặt trời nối lưới; tổ chức, cá nhân có dự án điện mặt trời trên mái nhà bán lượng điện dư cho Bên mua điện

* Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh: chỉ lập đối với các tỉnh có tiềm năng lớn về điện mặt trời và chỉ lập một lần duy nhất, các lần cập nhật điều chỉnh bổ sung sau được thực hiện khi lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện lực tỉnh.

Dự án đầu tư điện mặt trời nối lưới: Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện mặt trời có trong các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh, cấp quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, cấp quốc gia được phê duyệt.

Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 01 MW: Chủ đầu tư đăng ký đấu nối với Công ty điện lực tỉnh; có công suất bằng hoặc lớn hơn 01 MW, chủ đầu tư thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.

Đối với nhà máy điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời trên mái nhà: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Thông tư số 16/2017/TT-BCT tại đây.

6. Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phân bón.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và chính sách đối với sản xuất phân bón vô cơ; chỉ đạo các cơ quan quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động buôn bán phân bón trên địa bàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên ngành thực hiện quản lý nhà nước về phân bón tại địa phương.

Phân bón có tên trong thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở Công Thương được tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Giấy phép sản xuất phân bón đã được cấp tiếp tục có hiệu lực thi hành 05 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2017.

             Xem chi tiết Nghị định số 108/2017/NĐ-CP tại đây.

Hữu Tuyên