Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

9/29/2017 2:49:50 PM
Ngày 26/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

             Theo đó 02 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước gồm:

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

2

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

 

 Trần Văn Lợi