Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2017

8/31/2017 3:15:08 PM
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2017

             1. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Từ ngày 15/9/2017, bỏ tiêu chí “có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy chỉ có viên chức khi đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Xem chi tiết Nghị định số 88/2017/NĐ-CP tại đây.

2. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại các Nghị định của Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;…. 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017.

Xem chi tiết Nghị định số 92/2017/NĐ-CP tại đây.

3. Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, quản lý, sở hữu và sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Ban hành kèm theo Thông tư này là 18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương đã được kiểm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận kết quả kiểm định. Đến thời hạn tiếp theo phải do tổ chức kiểm định đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định thực hiện.

Xem chi tiết Thông tư số 10/2017/TT-BCT tại đây.

4. Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Ban hành danh mục hàng hóa gồm: Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc các danh mục nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2017.

Bãi bỏ các Thông tư của Bộ Công Thương: Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa và Điều 2 Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 sửa đổi, bãi bỏ một số VBQPPL quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Thông tư số 11/2017/TT-BCT tại đây.

5. Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện.

Theo đó UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

- Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

- Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

- Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

* Trách nhiệm báo cáo của đơn vị được cấp giấy phép đối với cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực: khi thay đổi địa chỉ trụ sở; khi bị mất hoặc thất lạc Giấy phép; khi ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyển giao hoạt động điện lực; báo cáo định kỳ trước ngày 01 tháng 3 hàng năm về việc thực hiện duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép và tình hình hoạt động điện lực của năm trước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/9/2017. Thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

             Xem chi tiết Thông tư số 12/2017/TT-BCT tại đây.

 

Nguyễn Hữu Tuyên