Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2017

8/2/2017 2:06:22 PM
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2017

           1. Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

* Đối tượng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá:

- Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa.

- Bộ Công Thương công bố danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với các thương nhân có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc.

- UBND tỉnh công bố danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn trừ các thương nhân thuộc danh sách do Bộ Công Thương công bố.

* Danh mục sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện theo quy định do Bộ Y tế ban hành.

Các Sở Công Thương có thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá; tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá của các thương nhân thuộc Danh sách do UBND tỉnh công bố. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh ủy quyền UBND cấp huyện tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá; kê khai giá của thương nhân trên địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2017. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Thông tư số 08/2017/TT-BCT có hiệu lực, các thương nhân thông báo bằng văn bản danh mục giá bán lẻ khuyến nghị sản phẩm đang bán trên thị trường đến cơ quan có thẩm quyền.

Xem chi tiết Thông tư số 08/2017/TT-BCT tại đây. 

2. Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

* Đối tượng áp dụng: Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập;  doanh nghiệp nhà nước; cơ quan nhà nước.

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định, bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

Một số nội dung chi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân như: Chi tổ chức cuộc họp, hội nghịChi công tác phí, thù lao phục vụ các cuộc thanh tra, giám sát, xác minhChi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoạiMột số khoản chi khác theo quy định của pháp luật;…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.

Thay thế Thông tư Liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của liên Bộ Tài chính - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Xem chi tiết Thông tư số 63/2017/TT-BTC tại đây.

3. Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Giá bán đin bình quân là mức giá bán lẻ điện bình quân trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Giá bán điện bình quân hiện hành là mức giá bán điện bình quân tại thời điểm xem xét điều chỉnh giá điện.

Từ ngày 15/8/2017, Tập đoàn EVN được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nếu giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 06 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất và việc điều chỉnh này phải công khai, minh bạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017, thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

             Xem chi tiết Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg tại đây.

 

Nguyễn Hữu Tuyên