Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/2017

6/30/2017 4:00:06 PM
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2017

             1. Chính sách lương có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động từ trung ương đến địa phương được hưởng mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 cuả Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).

Đồng thời theo Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017) thì công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2017 được tính = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số lương, các phụ cấp được hưởng.

2. Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Mức phạt tiền tối đa trong kinh doanh xăng dầu và khí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng một nửa đối với tổ chức.

* Bổ sung một số hành vi vi phạm mới:

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được xây dựng đúng quy định hiện hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn của cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước xây dựng không đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước; Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng tổng dung tích không đạt mức tối thiểu theo quy định; Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong trường hợp có từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên; bán xăng dầu qua các trụ bơm xăng dầu tự động hoặc cột bơm di động (nhưng không phải cột bơm mini) mà không có được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép;...

          - Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định; Màu sơn chai LPG lưu thông trên thị trường chưa được đăng ký tại cơ quan chức năng có thẩm quyền;…

          Các hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị xử phạt theo quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2017. Thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

3. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Theo đó, quy định về điều kiện để thành lập cụm công nghiệp bao gồm:

- Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;

- Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng (không yêu cầu về chủ đầu tư);

Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì: tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% (tăng 20% so với quy định hiện hành); hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.

Đối với cụm công nghiệp có diện tích dưới 10 ha hoặc cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có diện tích dưới 5 ha đã thành lập, mở rộng hoặc đang trong quá trình thẩm định thành lập, mở rộng theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg được tiếp tục hoạt động và quản lý theo quy định tại Nghị định này. Còn cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2017; bãi bỏ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý cụm công nghiệp.

4. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

- Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp;

- Nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao

- Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

             Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

 

Nguyễn Hữu Tuyên