Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

6/7/2017 9:12:08 AM
Ngày 30/5/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

            Theo đó 72 thủ tục hành chính (thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương) được sửa đổi bổ sung thuộc 04 lĩnh vực và 02 thủ tục tục được  sửa đổi bổ sung (thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện) gồm: 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.  

 

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi bố sung

I. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

T-PYE-273737 -TT

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương.

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

2

T-PYE-273738 -TT

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

3

T-PYE-273739 -TT

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

4

T-PYE-273740 -TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

5

T-PYE-273741 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

6

T-PYE-273742 -TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

7

T-PYE-273743 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

II. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

1

T-PYE-273838-TT

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 16/10/2016

2

T-PYE-273843-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

3

T-PYE-273845-TT

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

4

T-PYE-273847-TT

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

5

T-PYE-273848-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

6

T-PYE-273849-TT

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

7

T-PYE-273851-TT

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

8

T-PYE-273853-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

9

T-PYE-273856-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

10

T-PYE-273835-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

11

T-PYE-273836-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

12

T-PYE-273837-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

13

T-PYE-273830-TT

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

14

T-PYE-273832-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

15

T-PYE-273833-TT

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 

1

T-PYE-275042-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

2

T-PYE-275043-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

3

T-PYE-275048-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

4

T-PYE-275044-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

5

T-PYE-275046-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

6

T-PYE-275047-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

7

T-PYE-275049-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

8

T-PYE-275050-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

9

T-PYE-275051-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

10

T-PYE-275052-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

11

T-PYE-275053-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

12

T-PYE-275054-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

13

T-PYE-275055-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

14

T-PYE-275056-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

15

T-PYE-275057-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

16

T-PYE-275058-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

17

T-PYE-275059-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

18

T-PYE-275060-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

19

T-PYE-275061-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

20

T-PYE-275062-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

 

Khí thiên nhiên hóa lỏng

 

21

T-PYE-275067-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

22

T-PYE-275068-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

23

T-PYE-275069-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

24

T-PYE-275070-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

25

T-PYE-275071-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

26

T-PYE-275072-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

27

T-PYE-275073-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

28

T-PYE-275074-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

 Khí thiên nhiên nén:                             

 

29

T-PYE-275075-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

30

T-PYE-275076-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

31

T-PYE-275077-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

32

T-PYE-275078-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

33

T-PYE-275079-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

34

T-PYE-275080-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

35

T-PYE-275081-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

36

T-PYE-275082-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

III. Lĩnh vực: công nghiệp tiêu dùng

1

T-PYE-273751 -TT

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 16/10/2016

2

T-PYE-273752-TT

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

3

T-PYE-273753 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

IV. Lĩnh vực Hóa chất

1

T-PYE-273763 -TT

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016

2

T-PYE-273764 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

3

T-PYE-273765 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

4

T-PYE-273766 -TT

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

5

T-PYE-273776 -TT

Cấp  sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

6

T-PYE-273778 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

7

T-PYE-273780 -TT

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

8

T-PYE-273782 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

9

T-PYE-273783 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

10

T-PYE-273784-TT

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

11

T-PYE-273794-TT

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

   

 

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi bố sung

I.         Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

T-PYE-273619-TT

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Thông tư số 168/2016/TT/BTC ngày 26/10/2016.

 

2

T-PYE-273651-TT

T-PYE-276003-TT

Cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

 

Trần Văn Lợi