Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

4/27/2017 4:19:29 PM
Sở Công Thương Phú Yên hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí điện huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

           Trên cơ sở Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí điện huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đồng thời, trên cơ sở nội dung yêu cầu của từng tiêu chí, các địa phương và ngành điện sẽ có kế hoạch cụ thể để đầu tư nhằm đảm bảo đạt các yêu cầu của tiêu chí điện nông thôn.

          Hướng dẫn này áp dụng trong việc đánh giá đối với các huyện có trong danh sách đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Đối với các huyện đã đánh giá hoàn thành và đạt tiêu chí điện huyện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại.

          Chi tiết nội dung Hướng dẫn và Biểu đánh giá xem tại đây.

Nguyễn Quang Huy