Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới; bổ sung, sửa đổi và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

3/22/2017 11:00:50 AM
Ngày 09/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.

             Theo đó 03 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc 01 lĩnh vực gồm:

 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi bố sung

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1

T-PYE-273655-TT

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thông tư số 299/2016/TT/BTC ngày 15/11/2016.

 

2

T-PYE-273657-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

T-PYE-273656-TT

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

Trần Văn Lợi