Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới; bổ sung, sửa đổi và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

3/22/2017 9:58:52 AM
Ngày 09/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 470QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

             Theo đó 14 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc 03 lĩnh vực và  04 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ thuộc 01 lĩnh vực gồm:

 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.   

 

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi bố sung

I. Lĩnh vực Điện

1

T-PYE-273659-TT

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt trên địa bàn tỉnh.

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016

 

2

T-PYE-273675-TT

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

3

T-PYE-273685-TT

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

4

T-PYE-273702-TT

Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV trên địa bàn tỉnh.

5

T-PYE-273716 -TT

 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV trên địa bàn tỉnh

II. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

1

T-PYE-273811-TT

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 /10/2016

 

 

2

T-PYE-273814-TT

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

3

T-PYE-273819-TT

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

III . Lĩnh vực: công nghiệp tiêu dùng

1

T-PYE-273745 -TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Thông tư số 299/2016/TT/BTC ngày 15/11/2016

 

2

T-PYE-273746 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

3

T-PYE-273747 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

4

T-PYE-273748 -TT

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

5

T-PYE-273749 -TT

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

6

 T-PYE-273750 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 

 

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

T-PYE-275063-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

Đã phân cấp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 07 tháng  11 năm 2016

2

T-PYE-275064-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

3

T-PYE-275065-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

4

T-PYE-275066-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 

  Trần Văn Lợi