Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện nông thôn và tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

3/1/2017 7:39:01 AM
Sở Công Thương Phú Yên hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí điện nông thôn và tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 

         Trên cơ sở các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số 4) và tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) trên địa bàn tỉnh để các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đồng thời, trên cơ sở nội dung yêu cầu của từng tiêu chí, các địa phương và ngành điện sẽ có kế hoạch cụ thể để đầu tư nhằm đảm bảo đạt các yêu cầu của tiêu chí điện nông thôn và tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

 

          Chi tiết nội dung Hướng dẫn và các Biểu đánh giá xem tại đây.

Nguyễn Quang Huy.