Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới; bổ sung, sửa đổi và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

11/18/2016 4:15:48 PM
Ngày 08/11/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Theo đó, có 06 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc 02 lĩnh vực; 12 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc 04 lĩnh vực và  01 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ thuộc 01 lĩnh vực gồm:

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

 

 

 

STT

 

Tên thủ tục hành chính

 

I . Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

1

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

II . Lĩnh vực Thương mại quốc tế.

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.

 

 

Số TT

 

Số hồ sơ TTHC

 

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi bố sung

 

I. Lĩnh vực Điện

1

T-PYE-273723 -TT

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

II. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

T-PYE-273737 -TT

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

III. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

T-PYE-273835-TT

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016

VI. Lĩnh vực Hóa chất

1

T-PYE-273763 -TT

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016

2

T-PYE-273764 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

3

T-PYE-273765 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

4

T-PYE-273766 -TT

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

5

T-PYE-273776 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

6

T-PYE-273778 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

7

T-PYE-273780 -TT

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

8

T-PYE-273782 -TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

9

T-PYE-273783 -TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

         

 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên.

 

 

Số TT

 

Số hồ sơ TTHC

 

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

 

I. Lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

1

T-PYE-181698 -TT

Thủ tục Cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Chuẩn hóa Thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Công thương

          
 
Trần Văn Lợi

 

 

 

TIN ĐÃ ĐĂNG