Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

10/7/2016 10:31:03 AM
Ngày 20/9/20116 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

          Theo đó, có 41 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc 02 lĩnh vực và  05 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ thuộc 02 lĩnh vực gồm:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I . Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa.

 

I. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

3

Cấp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

4

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

8

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

12

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

16

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

19

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

20

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai

24

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai

 

II. Khí thiên nhiên hóa lỏng

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

27

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

28

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

30

Cấp  lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

31

Cấp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

32

Cấp gai hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

III. Khí thiên nhiên nén.

33

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

35

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

36

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

39

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

40

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 II . Lĩnh vực Khoa học công nghệ

1

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

 

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

01

T-PYE-273806-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

02

T-PYE-273810-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

03

T-PYE-273808-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

04

T-PYE-273807-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

II. Lĩnh Vực cơ khí, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản

01

T-PYE-208995

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư XD công trình công nghiệp

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Trần Văn Lợi