Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành các Chương trình hành động, Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

5/13/2016 1:48:13 PM
Ngày 26/4/2016, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành các Chương trình hành động, Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Ngày 26/4/2016, Tỉnh ủy đã ban hành 6 Chương trình hành động gồm: Chương trình hành động về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng; Chương trình hành động về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; Chương trình hành động về đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên; Chương trình hành động về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình hành động về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên, tạo điều kiện thuận lợi để nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động.

          Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh vào năm 2020; Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020; Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.

          Các Chương trình hành động và Nghị quyết đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương để tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Toàn văn các Chương trình hành động và Nghị quyết xem tại đây.

Quang Huy