Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Quyết định phân công Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

7/2/2013 9:27:46 AM
UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm và quyết định phân công Phó giám đốc Sở Công Thương Phú Yên.

    Để tăng cường và bổ sung lãnh đạo Sở Công Thương nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 31/5/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Bích, trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên; thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

    Ngày 20/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND phân công ông Huỳnh Công Điềm - Phó giám đốc Sở Công Thương kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên.

      Sở Công Thương Phú Yên xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết liên hệ công tác.

                                                                                     

Nguyễn Thị Sao