Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo.

4/23/2013 2:45:04 PM
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

 Ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cho vay hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do Ngân hàng CSXH và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Về lãi suất và thời hạn cho vay, Quyết định nêu: Lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Về điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay đối với hộ cận nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo.

Để đảm bảo đủ vốn đáp ứng nhu cầu vay đầu tư sản xuất, kinh doanh của các hộ cận nghèo; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng CSXH phải xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ cận nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2013.

Chi tiết Quyết định 15/2013/QĐ-TTg và Nghị định 78/2002/NĐ-CP xem tại đây./.

                                                                                          Doãn Thu