Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của Bộ Công Thương.

12/14/2011 9:26:57 AM
Ngày 30/11, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 6286/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

            Theo Quyết định số 6286/QĐ-BCT, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có các nội dung chính như sau:

- Tiêu chí số 4 về điện nông thôn: Theo thống kê thì đến ngày 30 tháng 9 năm 2011, cả nước hiện có 3.545 xã đạt tiêu chí số 4, chiếm 39,12% tổng số xã trên cả nước; có 5.959 xã, chiếm 65,75% đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn; có 5.398 xã đạt chỉ tiêu về hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

- Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn: Đến ngày 30 tháng 10 năm 2011, có 1.343 xã có chợ đạt tiêu chí số 7, chiếm 14,28%, còn 2.491 xã chưa có chợ, chiếm 27,49%. đa số các chợ khu vực nông thôn là những chợ tạm, công tác quản lý, phát triển chợ nông thôn theo các quy định gặp rất nhiều khó khăn do phong tục, tập quán của người dân khu vực nông thôn , do nhận thức, hiểu biết, điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn lực còn nhiều hạn chế.

Với quan điểm cung ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng điện cho sinh hoạt và sản xuất, xây dựng và phát triển hệ thống chợ nông thôn, hạ tầng thương mại nông thôn, nhằm góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn, ngành công thương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cố gắng đạt được tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong thời gian sớm nhất, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Để cụ thể hóa kế hoạch, Bộ Công Thương đã đề ra các mục tiêu cụ thể:

 

- Về điện nông thôn: hoàn thiện hệ thống các công trình điện đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt trên địa bàn xã nông thôn mới. Đến năm 2015 có 7.709 xã đạt tiêu chí số 4, chiếm 85% tổng số xã trên địa bàn cả nước; đến năm 2020 có 8.624 xã đạt tiêu chí số 4, chiếm 95,16%.

 

- Về chợ nông thôn: đến năm 2015 phấn đấu có 3.203 xã đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, chiếm 35% tổng số xã trên địa bàn cả nước; đến năm 2020 phấn đấu có 4.526 xã đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, chiếm 50% tổng số xã trên địa bàn cả nước.

Nhằm thực hiện các mục tiêu này, Bộ Công Thương đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp:

- Công tác thông tin tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành hiểu rõ, nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình…, Từ đó huy động được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện lại các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, vùng miền.

- Huy động các nguồn vốn thực hiện chương trình

Về điện nông thôn: Bộ Công Thương (trực tiếp là Tổng cục Năng lượng) phối hợp với các Bộ hướng dẫn cơ chế kết hợp nhiều phương thức huy động vốn, với phương châm: “doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân; Trung ương và địa phương” cùng làm; Đề xuất Chính phủ xem xét có cơ chế bố trí vốn ngân sách nhà nước hàng năm hoặc cấp vốn thông qua các dự án ODA….; các tỉnh, thành phố chủ động dành một phần ngân sách trong việc bổ sung với ngân sách trung ương…

Về chợ nông thôn: trên cơ sở kế hoạch kinh phí của Sở Công Thương các địa phương, Bộ Công Thương tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; Các địa phương chủ động bố trí một phần ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng triển khai để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các Vụ, Cục, Viện, cơ quan thông tin tuyên truyền, các đơn vị liên quan thuộc Bô Công Thương và các Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2011.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

                                                                                                     Nguyễn Quang Huy

                                                                                                           Phòng KH-TC