Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Lĩnh vực Năng lượng

8/16/2011 3:01:42 PM
các Quy hoạch lĩnh vực năng lượng tỉnh Phú Yên

1. Quyết định 0992/QĐ-BCT ngày 09/10/2007 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007 – 2010 có xét đến 2015.

 

2. Quyết định 1856 ngày 5/10/2007 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sông Cầu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015.

 

3. Quyết định 1444 ngày 28/6/2005 Về việc phê duyệt Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện huyện Tuy Hòa đến năm 2010 và định hướng đến 2020 (nay là huyện Đông hòa, Tây Hòa và phường Phú Lâm).

 

4. Quyết định 1278/QĐ-UBND ngày 1/9/2010 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Đồng Xuân giai đoạn 2008 - 2010, 2011-2015 có xét đến năm 2020

 

5. Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 1/9/2010 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Phú Hòa giai đoạn 2008 - 2010, 2011-2015 có xét đến năm 2020.

 

6. Quyết định 1277/QĐ-UBND ngày 1/9/2010 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sơn Hòa giai đoạn 2008 - 2010, 2011-2015 có xét đến năm 2020

 

7.  Quyết định 1276/QĐ-UBND ngày 1/9/2010 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sông Hinh giai đoạn 2008 - 2010, 2011-2015 có xét đến năm 2020.

 

8. Quyết định 551/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

9. Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 về việc điều chỉnh phụ lục 1: bảng tổng hợp các dự án thủy điện nhỏ nằm trong quy hoạch tại Quyết định Quyết định 551/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh

 

10. Quyết định 3444/QĐ-BCT, ngày 24/9/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV