Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Khu Công nghiệp Đông bắc Sông cầu

10/17/2011 3:44:43 PM
Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu khu vực I và II được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu (Quyết định 227/QĐ-QĐ ngày 20/8/2003 và Quyết định 1465/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 của UBND tỉnh.

Thông tin về Khu Công nghiệp Đông bắc Sông cầu