Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Các chính sách hỗ trợ Phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020

8/16/2011 11:16:36 AM
CHƯƠNG TRÌNH Phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

1. Chính sách về xúc tiến thương mại:

a) Sản phẩm của doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao được hỗ trợ giới thiệu miễn phí trên website Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và các sở có liên quan trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp để trưng bày, giới thiệu sản phẩm để tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

2. Chính sách hỗ trợ về đầu tư thiết bị:

a) Được miễn thuế nhập khẩu máy móc, trang thiết bị phục vụ đầu tư áp dụng công nghệ cao trong các dây chuyền hiện có của doanh nghiệp.

b) Được nhà nước hỗ trợ lãi suất hoặc bảo lãnh vay vốn đầu tư vào các dự án áp dụng công nghệ cao.

c) Doanh nghiệp đầu tư áp dụng công nghệ cao được phép khấu hao máy móc và thiết bị nhanh hơn như một khoản chiết khấu khi xác định thuế lợi tức.

3. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ cao:

a) Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần kinh phí tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án áp dụng công nghệ cao; khuyến khích thực hiện các chương trình đào tạo, phối hợp giữa các công ty có vốn đầu tư nước ngoài với các nhà cung cấp trong nước.

b) Khuyến khích việc nghiên cứu các chương trình, đề tài ứng dụng phát triển công nghệ cao vào việc tạo sản phẩm có ưu thế về chất lượng, giá thành. Nguồn kinh phí cho việc nghiên cứu các chương trình, đề tài ứng dụng được cấp bằng nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tỉnh.

c) Tăng cường việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn cung cấp công nghệ cao.

d) Được hưởng ưu đãi theo khoản 1 Điều 10 Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

4. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp áp dụng công nghệ cao đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

Ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên còn được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

5. Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước chuyển giao công nghệ cao:

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước chuyển giao công nghệ cao áp dụng tại địa bàn tỉnh.