Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

11/9/2017 3:49:24 PM
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)

            Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị định, qua đó sớm đưa các quy định của Nghị định vào cuộc sống, Sở Công Thương giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP như sau:

1. Bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) khi có đủ các điều kiện: 1- Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; 2- Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị XPVPHC. Tổ chức bị XPVPHC phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định XPVPHC của Chính phủ.

2. Bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc thanh tra trong thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Trường hợp quyết định XPVPHC bị khiếu nại thì người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hoặc chỉ đạo người đã ban hành quyết định XPVPHC giải quyết theo quy định của pháp luật về thanh tra và khiếu nại.

3. Bổ sung nội dung cấp phó của những người có thẩm quyền thì được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong một số trường hợp nhất định.

4. Sửa đổi quy định về người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: theo đó, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm quyền xử phạt chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Bổ sung thêm thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính. Theo đó, một số chức danh có thẩm quyền XPVPHC được quy định tại một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính có giá trị gấp 02 lần giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu của cá nhân vi phạm hành chính.

6. Đối với quy định về việc xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì phương tiện được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp; cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách Nhà nước để thay thế cho việc thực hiện hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, nếu không nộp sẽ bị cưỡng chế.

7. Thời hạn thi hành quyết định mới về xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày làm việc.

Ban hành kèm theo Nghị định là một số mẫu Quyết định, Biên bản trong xử lý vi phạm hành chính.

             Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Hữu Tuyên